Rørsystemer

Enten gassen kommer fra naturgassterminaler eller LPG-tanker i store eller små installasjoner skal den distribueres helt frem til forbruksstedet – både i utvendige og innvendige rørsystemer. En av de store fordelene med energigasser er at så fremt vi distribuerer med riktige trykk og med rett dimensjon på rørene, så har vi ikke transmisjonstap på veien.

For at gassinstallasjonen skal ha en sikker og stabil drift, og drifttrykket ved forbruksstedene er riktige er nettopp rørdimensjoneringen viktig. Tolcon forsøker hele tiden å dimensjonere rørgatene slik at distribusjonstrykkene kan holdes så lave som mulig.

Viktige faktorer for rørdimensjoneringen
• Det bør dimensjoneres med en reservekapasitet
• Maksimalt trykktap må bestemmes på forhånd
• Overholde maksimale hastigheter på gassen
• Beste økonomiske rørdimensjon
• Synkende rørdimensjoner i strømningsretningen

Det finnes en rekke rørsystemer i både plast og metall, for gass i væskefase og gassfase. Tolcon har i sitt utvalg lagt vekt på høy kvalitet fra ledende produsenter, og ikke minst løsninger med gode referanser fra andre land. Allikevel ser vi det som viktig å begrense antall systemløsninger, slik at erfaringsgrunnlaget til installatørene blir best mulig.

Nedgravde rørsystemer
Rør i Polyetylen (PE) er det vanligste rørsystemet for distribusjon i bakken. Disse rørene leveres i flere dimensjoner, og kan skjøtes med flere typer rørdelssystemer. PE-rør med dimensjon under 63mm skal legges i beskyttelsesrør, og skal uansett dimensjon være merket med magnetbånd/merkebånd for påvisning/varsling.

Rørsystemer over bakken
Det finnes rørsystemer for åpen eller skjult installasjon, men for begge typer har det vært en god teknologisk utvikling. For åpen rørføring gjør pressfittings installasjonen mye enklere og raskere – uten at det foringer kvaliteten på installasjonen. I forhold til norske forskrifter og normer skal skjulte rørføringer ligge i varerør, slik at eventuelle lekkasjer skal ledes ut i sikre områder. Her har Tolcon relansert det komplette CATS-systemet som gir enkel føring i bygningskroppen, og som har verktøy og rørdeler som sikrer solide og tette skjøter.

Rørsystemer for gass i væskefase
Gass i væskefase krever spesielle rørsystemer i forhold til trykk og temperatur. Slike rørsystemer brukes mellom LPG-tank og fordamper, eller for sammenkobling av flere tanker. Tolcon har et komplett utvalg av rørdeler, men også skreddersydde systemer for de mest vanlige installasjonene. I rørgater med væskefase er det viktig å bruke sikkerhetsventiler i alle rørstrekk der hvor væske kan sperres inne, for eksempel mellom to ventiler. For å sikre tankens katodiske beskyttelse skal det være et elektrisk separert skille i form av et isolerstykke.

Rørsystemer

Enten gassen kommer fra naturgassterminaler eller LPG-tanker i store eller små installasjoner skal den distribueres helt frem til forbruksstedet – både i utvendige og innvendige rørsystemer. En av de store fordelene med energigasser er at så fremt vi distribuerer med riktige trykk og med rett dimensjon på rørene, så har vi ikke transmisjonstap på veien.

  • Rørsystemer / Cats
    Les mer
  • Rørsystemer / Ipress
    Les mer