Vi har bred erfaring med leveranser av energigassinstallasjoner til industrien, og det er alltid ønskelig å bli involvert så tidlig som mulig slik at vi kan komme med våre anbefalinger til mulige løsninger. Vi kommer gjerne på et uforpliktende besøk for en presentasjon av vårt firma og for å se på kundens lokasjoner. Vi har erfaring med større forespørsler og leveranser basert på EPC- og EPCI-kontrakter.

Vi ønsker at våre tilbud skal gjenspeile den kvaliteten vi leverer. Kunden skal alltid ha en fullstendig forståelse av tilbudet og føle seg trygg på at de gjør et riktig valg av leverandør.

Etter inngåelse av kontrakt med kunden starter prosjekteringen. Her utarbeider vi prosjektbeskrivelse/fremdriftsplan og tilbudsforespørsler til underleverandører (elektronikk, graveentreprenører o.l.). Videre kartlegger vi eksisterende systemer for brennere og administrerer kommunikasjon med brennerleverandører. Parallelt utarbeider vi en situasjonsplan, grøfteplan og fundamentplan, samt førsteutkast for risikoanalyse og områdeklassifisering, som følger med den kommunale søknaden. 

Vi sørger for kommunale søknader for gassforsyningsanlegget (søknad uten ansvarsrett), i tillegg til søknad for terrenginngrep og fundamentering. Vi sørger også for eventuelle nabovarsler og/eller dispensasjonssøknader.

Vi står for fullstendig prosjektledelse/koordinering av alle fag, og gjennomfører prosjektet i henhold til fremdriftsplan med løpende rapportering. Prosjektmøter settes opp etter behov, samt befaring hos produsenter av utstyr ved større og komplekse installasjoner.

Vi sørger hele veien for veiledning til kunde for interne tilpasninger i henhold til krav i forskrifter (arealdisponeringsplaner, beredskapsplaner, overordnede risikoanalyser, rutiner for oppfølging av installasjon, krav til opplæring av ansatte m.m.).

I forbindelse med oppstart av gassforsyningsanlegget og førstegangskjøring av eventuelle brennere, koordinerer vi den lovpålagte, akkrediterte ferdigkontrollen med det tekniske kontrollorganet. I de fleste av våre installasjoner benytter vi kontrollorganet innunder CE-merket og krav gitt i trykkdirektivet. I løpet av disse dagene gjennomføres intern opplæring av ansatte, i tillegg til at vi ofte inviterer lokal brann- og redningsetat for en gjennomgang av installasjonen.

Installasjonen overleveres med inspeksjonsbevis for akkreditert ferdigkontroll iht. krav i «Temaveiledning om bruk av farlig stoff» og CE-sertifikat fra teknisk kontrollorgan. Vi utsteder overordnet samsvarserklæring for installasjon under CE-merket. Videre leveres det kommunal samsvarserklæring for eventuelle terrenginngrep og annen erklært ansvarsrett, og det søkes til lokal kommune om brukstillatelse. Når brukstillatelsen foreligger signeres en overleveringsprotokoll med kunden.

Vi tilbyr ulike typer av lovpålagte servicekontrakter for gassforsyningsanlegg til våre kunder. Vi har godt etablerte systemer med vakttelefon og kort responstid. Avhengig av installasjonens kompleksitet tilbyr vi også lageroppbevaring av kritiske komponenter for å sikre kortes mulig nedetid ved problemer.